Terug naar Werkwijze

Privacy

In mijn praktijk hecht ik veel waarde aan de privacy van iedereen die over de vloer komt. Uw privacy is gewaarborgd in de behandelkamer, en ik ga er zo zorgvuldig mogelijk mee om.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld het opvragen, verzamelen en raadplegen van persoonlijke (contact)informatie. Deze wet is van toepassing op zowel electronische als handmatige verwerking van gegevens.

Behalve mij te houden aan de privacy verklaring zoals onderstaand, houd ik me ook aan de beroepscode van de Vereniging van Oefentherapie Cesar-Mensendieck, zoals die hier te vinden is.


Privacy verklaring

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik, gevestigd aan Waterborg 279 1671 NN Medemblik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

K.M. Meijers is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik Hij/zij is te bereiken via info@mensendieckmedemblik.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer (BSN)

Alleen gegevens die te maken met de behandeling worden in het medische dossier opgenomen. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik) tussen zit. Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WinMens, een administratief computerprogramma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar ten behoeve van controles van de Belastingdienst en zorgverzekeraar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Behalve de oefentherapeut, heeft een beperkt aantal mensen toegang tot uw gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, eventuele waarnemers, en administratieve krachten. Al deze mensen hebben, net zoals uw oefentherapeut, geheimhoudingsplicht.
Teneinde de oefentherapie verder te ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er o.a. statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, geanonimiseerd (niet tot u persoonlijk herleidbaar). Als u er bezwaar tegen hebt dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dit mededelen aan uw oefentherapeut.
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mensendieckmedemblik.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mensendieckmedemblik.nl

Dit reglement geldt voor Praktijk voor oefentherapie Mensendieck en psychosomatische therapie te Medemblik, bij de patiënt in de thuissituatie en alle andere plaatsen, hier niet benoemd, waar oefentherapeutische zorg wordt verleend. Dit reglement geldt óók voor cliënten die een (groeps-) training of cursus volgen. Alle oefentherapeuten, eventuele waarnemers, stagiaires, ondersteunend personeel, voor zover van toepassing, worden geacht zich aan dit privacyreglement te houden.